Polish (Poland)English (United Kingdom)

By A Web Design Company

W ramach czuwania nad bezpieczeństwem transportu kolejowego Centrum Diagnostyki w Warszawie, w imieniu Zarządcy infrastruktury kolejowej – PKP Polskich Linii kolejowych SA, wykonuje pomiary i badania diagnostyczne parametrów elementów infrastruktury kolejowej będące podstawą kontroli i analizy i oceny stanu technicznego tej infrastruktury.

Centrum Diagnostyki swoją działalność prowadzi w czterech obszarach:

  1. pomiarów diagnostycznych nawierzchni (geometria torów) i elementów infrastruktury drogi kolejowej (skrajnia budowli), pomiarów profilu poprzecznego i podłużnego szyn dla potrzeb kwalifikacji szyn do reprofilacji  i odbioru robót regeneracyjnych,

  2. badań defektoskopowych nawierzchni kolejowej (szukanie i ujawnianie wad i uszkodzeń powierzchniowych i wewnętrznych tej nawierzchni - szyny i elementy rozjazdów, złącza szynowe),

  3. diagnostyki funkcjonalnej urządzeń automatyki poprzez symulacje stanów awaryjnych taboru

  4. spawalnictwa szyn i rozjazdów – nadzoru, kontroli i oceny wykonywanych złączy szynowych, oraz badania terenowe i laboratoryjne jakości połączeń, odbioru elementów nawierzchni kolejowej o wymaganej jakości, przeznaczonych do zabudowy w infrastrukturę kolejową.

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP zwyczajowo używa skrótu SITK,, jest organizacją naukowo - techniczną o celach niezarobkowych, zajmujące się krzewieniem kultury technicznej i wiedzy między innymi w dziedzinie transportu szynowego oraz organizowaniem kursów, szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych. Działa od 1946 roku w nawiązaniu do tradycji międzywojennych organizacji technicznych: Związku Polskich Inżynierów Kolejowych, Zrzeszenia Pracowników Administracji Technicznej PKP, Zrzeszenia Techników Kolejowych RP, Związku Inżynierów Drogowych RP, Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych, Ligi Drogowej.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia są: Zjazd Delegatów i Zarząd Krajowy. Jednostkami terenowymi SITK RP są: oddziały i kluby (koła) SITK RP.

Oddział SITK w Katowicach (40-955 Katowice, ul. Podgórna 4) realizując swoje cele statutowe w dziedzinie inżynierii lądowej, komunikacji i transportu jest współorganizatorem konferencji oraz prowadzi działalność dydaktyczną, przede wszystkim dla dobra swoich członków.